Assoc. Prof. Dr. Auksė Domeikienė

President of the Lithuanian Obesity Association Family doctor Associate Professor of Lithuanian University of Health Sciences (LUHS) Head of the Department of Preventive Medicine, LUHS

Living a healthy lifestyle, being healthy is very important for everyone. Many people think that to be healthy you need to ‘follow a diet’, ‘exercise’ and this often causes internal tension – a feeling of dissatisfaction. My main goal is for both a healthy and a sick person to continue to enjoy life, and healthy living skills should be developed according to their needs and hobbies.

 

Resident doctor Austė Bandzaitė

Secretary of the Lithuanian Obesity Association Resident General Practitioner at the Lithuanian University of Health Sciences (LUHS)

I pay special attention to a healthy lifestyle, prevention, and management of cardiovascular diseases, obesity, and diabetes. Training, conferences, various projects are additional activities that help to expand one’s knowledge and human development. I believe that physical activity is a key component of a happy and healthy life. A healthy lifestyle is a path to well-being.

 

Assoc. Prof. Dr. Vilma Kriaučionienė

Vice-President of the Lithuanian Obesity Association Associate Professor and researcher at the Lithuanian University of Health Sciences (LUHS)

Vilma is an in the Department of Public Health at LUHS. As a lecturer, she is involved in lecturing on Public Health Nutrition at the postgraduate and undergraduate levels. She is involved in academic publishing, supervision of postgraduate students, and knowledge translation.

As a researcher, she actively involved in national and international epidemiological research. She has a particular interest in nutrition habits, obesity, and chronic diseases.

Vilma has studied medicine and public health and holds a Master’s and a Doctoral degree in public health.

Member of the European Obesity Association since 2007.

“If I accept you as you are, I will make you worse; however, if I treat you as though you are what you are capable of becoming, I help you become that” Johann Wolfgang Von Goethe

Dr. Aušrinė Kontrimienė

Member of the Board of the Lithuanian Obesity Association Family doctor Lecturer at the Lithuanian University of Health Sciences (LSMU)

 

Valdybos nariai

Doc.Dr.Auksė Domeikienė Doc.Dr.Vilma Kriaučionienė Dr. Aušrinė Kontrimienė Gyd.rez.Austė Bandzaitė

 

Įstatai

Lietuvos nutukimo asociacijos ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos nutukimo asociacija (sutrumpintai – LNA (anglų kalba naudojamas pavadinimas – Lithuanian Obesity Association arba LOA) (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. 2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucijos, LR civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais. 3. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas. 4. Asociacijos finansiniai metai: sausio 1 d. – gruodžio 31 d. II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR UŽDAVINIAI 5. Asociacijos veiklos tikslai: 1) Vienyti nutukimo srityje dirbančius Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkus, sveikatos priežiūros specialistus, gydytojus, slaugytojus, dietistus, visuomenės sveikatos specialistus, studentus, moksleivius, besimokančiuosius Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigose, pacientus, organizacijas ar mokslo įstaigas, kitus juridinius ir fizinius asmenis, besidominčius nutukimo problema; 2) Asociacija veikia išimtinai Lietuvos Respublikos teritorijoje (t.y. Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskrityse) bei vykdo ekonominę veiklą, susijusią išimtinai tik su geografine Lietuvos Respublikos teritorija. 6. Veiklos sritys: švietimas svorio reguliavimo, sveikatinimo ir nutukimo prevencijos srityje; švietimui būdingų paslaugų veikla; konsultacinė veikla; moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla. 7. Asociacijos uždaviniai: 1) Skatinti, organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, skleisti įrodymais pagrįstas nutukimo srities mokslo ir praktikos žinias; 2) Siekti mokslo ir praktikos pažangos nutukimo srityje; 3) Dalyvauti sveikatos politikos formavime (valstybiniame, regioniniame, savivaldybių lygmenyse); 4) Dalyvauti teisėkūros procese, derinant teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus; 5) Skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą sveikatinimo srityje, dalyvauti ir inicijuoti naujų aljansų su skirtingais sektoriais kūrimą; 6) Teikti siūlymus dėl specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo, tobulinti mokslo žinių diegimą praktikoje; 7) Organizuoti konferencijas, specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo kursus; 8) Skatinti Asociacijos narių profesinį tobulėjimą; 9) Šviesti ir skatinti visuomenę aktyviai rūpintis savo sveikata; 10) Organizuoti mokymus, paskaitas, seminarus, stovyklas, sveikatinimo programas; 11) Leisti mokslinius, pedagoginius, informacinius leidinius; 12) Rengti įvairios apimties projektus, kūrybines dirbtuves, sukurti galimybę viešai pristatinėti idėjas, prisidėti prie sveikatinimo srities progreso, naudojant inovatyvias mokslines technologijas, profesionaliai formuoti Lietuvos sveikatinimo programas; 13) Atstovauti savo narius Lietuvoje ir už jos ribų bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinėmis draugijomis bei asociacijomis, ginti Asociacijos narių interesus; 14) Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, draugijomis, asociacijomis ar pavieniais asmenimis, kurių veiklos tikslai atitinka Asociacijos veiklos tikslus; 15) dalyvauti kitų Lietuvos ir tarptautinių asociacijų, organizacijų draugijų, kurių veiklos tikslai atitinka Asociacijos veiklos tikslus, veikloje bei tapti jų nariais; 16) Steigti stipendijas bei remti asmenis; 17) Vykdyti ūkinę, komercinę veiklą, neprieštaraujančią LR įstatymams ir šiems įstatams, reikalingą Asociacijos tikslams pasiekti. III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 8. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę Asociacijos valdybai prašymą įstoti į Asociaciją ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. 9. Fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys ypatingų nuopelnų svorio reguliavimo, sveikatinimo ir nutukimo srityje, gali būti visuotinio narių susirinkimo sprendimu išrinkti Asociacijos garbės nariais. Asociacijos garbės nariai gali dalyvauti visuotiname narių susirinkime, reikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus, tačiau jie neturi balsavimo teisės ir negali būti išrinkti į Asociacijos valdymo organus. 10. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 11. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas). 12. Asociacijos narių pareigos: 1) laikytis Asociacijos įstatų; 2) vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdybos, Prezidento ir kitų Asociacijos organų sprendimus; 3) dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose. IV. ASOCIACIJOS ORGANAI 13. Asociacijos organai yra: 13.1. visuotinis narių susirinkimas; 13.2. vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. 13.3. kolegialus valdymo organas – Valdyba (ne mažiau 3 nariai); 13.4. Viceprezidentas; 13.4. Revizorius. 14. Visuotinio narių susirinkimo ir Prezidento kompetencija nesiskiria nuo nurodytų LR civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme. 15. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Prezidentas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Prezidentas ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 25 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo (daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių), per 14 (keturiolika) dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių. 16. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją. 17. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 2/3 narių, arba Prezidentas. 18. Prezidentą 3 (trejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Prezidentas yra atskaitingas valdybai ir visuotiniam narių susirinkimui. Prezidentas veikia Asociacijos vardu santykiuose su kitais asmenimis, taip pat Asociacijos vardu sudaro sandorius. 19. Viceprezidentas atlieka visas Prezidento funkcijas, kai prezidentas tuo metu negali atlikti savo funkcijų, jį renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trijų) metų laikotarpiui iš Prezidento pasiūlytų kandidatų. 20. Valdybą 3 (trijų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro ne mažiau 3 (trys) nariai (įskaitant Prezidentą ir Viceprezidentą). Valdybos pirmininko pareigas eina Asociacijos Prezidentas. Sprendimus Valdyba priima savo posėdžiuose, kurie šaukiami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus. Posėdžius šaukia Valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaipF1/2 Valdybos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma, jei balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto vienodai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdyba už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui. Valdybos kompetencija: 1) priima sprendimus dėl Asociacijos narių priėmimo į Asociaciją ir pašalinimo iš Asociacijos; 2) tvirtina Asociacijos organizacinę struktūrą ir personalo pareigybes bei atlyginimo dydį; 3) priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus; 4) vykdo pajamų ir išlaidų sąmatos kontrolę; 5) priima sprendimus dėl Asociacijos įstojimo į tarptautines organizacijas ir išstojimo iš jų; 6) nustato disponavimo Asociacijos lėšomis tvarką, svarsto ir tvirtina metinį biudžetą; 7) priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdamas LR Asociacijų įstatyme nustatytų veiklos apribojimų; 8) sudaro darbo grupes, komitetus specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti; 9) priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus; 10) kuria Asociacijos simbolius ir nustato jų naudojimo tvarką. 21. Revizorius – vykdo Asociacijos veiklos kontrolę, jį 3 (trijų) metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas. Revizoriumi negali būti Asociacijos valdybos narys, Prezidentas ar Viceprezidentas. Revizorius už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui. V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 22. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti. 23. Prezidentas per 4 (keturis) mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI 24. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. 25. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu ir/arba registruotu paštu, ir/arba įteikiami pasirašytinai. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. 26. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama Prezidento. 27. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 28. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasis teisės aktais. VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 29. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 30. Asociacijos buveinė keičiama valdybos sprendimu. X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA 31. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui. 32. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Įstatai pasirašyti 2018 m. birželio 18 d. 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.
 

Kontaktai

El.paštas: info@litna.lt

Lietuvos nutukimo asociacijos prezidentės tel. nr. +37062047545