Doc.Dr.Auksė Domeikienė

Lietuvos nutukimo asociacijos prezidentė
Šeimos medicinos gydytoja
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) docentė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos
akademijos Profilaktinės medicinos katedros vedėja

,,Sveikai gyventi, būti sveikam yra labai svarbu kiekvienam žmogui. Daugeliui žmonių tai siejasi su tuo, kad reikės ,,laikytis dietos”, ,,sportuoti” ir dažnai tai sukelia vidinę įtampą – nepasitenkinimo savimi jausmą.

Mano pagrindinis tikslas, kad žmogus tiek sveikas tiek sergantis ir toliau džiaugtųsi gyvenimu, o sveiko gyvenimo įgūdžiai būtų formuojami atsižvelgiant į žmogaus poreikius, pomėgius.“

Gyd.Austė Bandzaitė

Lietuvos nutukimo asociacijos sekretorė
Šeimos medicinos gydytoja
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) asistentė

,,Itin didelį dėmesį skiriu sveikai gyvensenai, širdies ir kraujagyslių ligų, nutukimo ir cukrinio diabeto profilaktikai ir šių ligų valdymui. Dėstymas, mokymai, konferencijos, įvairūs projektai – tai papildoma veikla, kuri padeda man plėsti savo žinias ir tobulėti. Manau, kad fizinis aktyvumas tai raktas į laimingą ir sveiką gyvenimą. Sveika gyvensena – kelias geros savijautos link.“

Doc.Dr.Vilma Kriaučionienė

Lietuvos nutukimo asociacijos vice-prezidentė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) docentė

Daugiau nei 15 m. metų dėsto sveikos mitybos tematika Lietuvos sveikatos mokslų universitete, skaito pranešimus konferencijose, veda mokymus sveikiems bei širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenims. Taip pat  dirba mokslo tiriamąjį darbą, atlieka epidemiologinius tyrimus mitybos ir nutukimo srityje, dalyvauja projektinėse veiklose.
Europos nutukimo asociacijos narė nuo 2007 m.

,,Jei aš priimsiu tave tokį, koks tu esi, tau nebus geriau, tačiau jei laikysiu tave tuo, kuo tu gali tapti, aš tau padėsiu tapti tokiu (Goethe). Geriau kažką daryti netobulai, nei nieko nedaryti nepriekaištingai“ (Robert H. Schuller).

Dr. Aušrinė Kontrimienė

Lietuvos nutukimo asociacijos valdybos narė
Šeimos medicinos gydytoja
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) lektorė

Valdybos nariai

Doc.Dr.Auksė Domeikienė
Doc.Dr.Vilma Kriaučionienė
Dr. Aušrinė Kontrimienė
Gyd.rez.Austė Bandzaitė

Įstatai

Lietuvos nutukimo asociacijos
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos nutukimo asociacija (sutrumpintai – LNA (anglų kalba naudojamas pavadinimas –
Lithuanian Obesity Association arba LOA) (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucijos, LR civilinio
kodekso, LR Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir
veiklą grindžia savo įstatais.
3. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Asociacijos finansiniai metai: sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR UŽDAVINIAI

5. Asociacijos veiklos tikslai:
1) Vienyti nutukimo srityje dirbančius Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkus, sveikatos
priežiūros specialistus, gydytojus, slaugytojus, dietistus, visuomenės sveikatos specialistus,
studentus, moksleivius, besimokančiuosius Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigose, pacientus,
organizacijas ar mokslo įstaigas, kitus juridinius ir fizinius asmenis, besidominčius nutukimo
problema;
2) Asociacija veikia išimtinai Lietuvos Respublikos teritorijoje (t.y. Alytaus, Kauno, Klaipėdos,
Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskrityse) bei vykdo
ekonominę veiklą, susijusią išimtinai tik su geografine Lietuvos Respublikos teritorija.
6. Veiklos sritys: švietimas svorio reguliavimo, sveikatinimo ir nutukimo prevencijos srityje;
švietimui būdingų paslaugų veikla; konsultacinė veikla; moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla.
7. Asociacijos uždaviniai:
1) Skatinti, organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, skleisti įrodymais pagrįstas nutukimo
srities mokslo ir praktikos žinias;
2) Siekti mokslo ir praktikos pažangos nutukimo srityje;
3) Dalyvauti sveikatos politikos formavime (valstybiniame, regioniniame, savivaldybių
lygmenyse);
4) Dalyvauti teisėkūros procese, derinant teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus;
5) Skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą sveikatinimo srityje, dalyvauti ir inicijuoti naujų
aljansų su skirtingais sektoriais kūrimą;
6) Teikti siūlymus dėl specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo, tobulinti mokslo žinių diegimą
praktikoje;
7) Organizuoti konferencijas, specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo kursus;
8) Skatinti Asociacijos narių profesinį tobulėjimą;
9) Šviesti ir skatinti visuomenę aktyviai rūpintis savo sveikata;
10) Organizuoti mokymus, paskaitas, seminarus, stovyklas, sveikatinimo programas;
11) Leisti mokslinius, pedagoginius, informacinius leidinius;
12) Rengti įvairios apimties projektus, kūrybines dirbtuves, sukurti galimybę viešai pristatinėti
idėjas, prisidėti prie sveikatinimo srities progreso, naudojant inovatyvias mokslines
technologijas, profesionaliai formuoti Lietuvos sveikatinimo programas;
13) Atstovauti savo narius Lietuvoje ir už jos ribų bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos,
užsienio šalių ir tarptautinėmis draugijomis bei asociacijomis, ginti Asociacijos narių interesus;
14) Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, draugijomis,
asociacijomis ar pavieniais asmenimis, kurių veiklos tikslai atitinka Asociacijos veiklos tikslus;
15) dalyvauti kitų Lietuvos ir tarptautinių asociacijų, organizacijų draugijų, kurių veiklos tikslai
atitinka Asociacijos veiklos tikslus, veikloje bei tapti jų nariais;
16) Steigti stipendijas bei remti asmenis;
17) Vykdyti ūkinę, komercinę veiklą, neprieštaraujančią LR įstatymams ir šiems įstatams,
reikalingą Asociacijos tikslams pasiekti.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę
Asociacijos valdybai prašymą įstoti į Asociaciją ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei
visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
9. Fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys ypatingų nuopelnų svorio reguliavimo, sveikatinimo ir
nutukimo srityje, gali būti visuotinio narių susirinkimo sprendimu išrinkti Asociacijos garbės
nariais. Asociacijos garbės nariai gali dalyvauti visuotiname narių susirinkime, reikšti savo
nuomonę ir teikti pasiūlymus, tačiau jie neturi balsavimo teisės ir negali būti išrinkti į Asociacijos
valdymo organus.
10. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių
tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
11. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme
(toliau – Asociacijų įstatymas).
12. Asociacijos narių pareigos:
1) laikytis Asociacijos įstatų;
2) vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdybos, Prezidento ir kitų Asociacijos organų
sprendimus;
3) dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

13. Asociacijos organai yra:
13.1. visuotinis narių susirinkimas;
13.2. vienasmenis valdymo organas – Prezidentas.
13.3. kolegialus valdymo organas – Valdyba (ne mažiau 3 nariai);
13.4. Viceprezidentas;
13.4. Revizorius.
14. Visuotinio narių susirinkimo ir Prezidento kompetencija nesiskiria nuo nurodytų LR civilinio
kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.
15. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Prezidentas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4
(keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą
Prezidentas ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui
įstatų 25 punkte nurodyta tvarka.
Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo (daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių), per 14
(keturiolika) dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti
sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo
asociacijos narių.
16. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių
Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti,
reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
17. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta
ne mažiau kaip iš 2/3 narių, arba Prezidentas.
18. Prezidentą 3 (trejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.
Prezidentas yra atskaitingas valdybai ir visuotiniam narių susirinkimui. Prezidentas veikia
Asociacijos vardu santykiuose su kitais asmenimis, taip pat Asociacijos vardu sudaro sandorius.
19. Viceprezidentas atlieka visas Prezidento funkcijas, kai prezidentas tuo metu negali atlikti
savo funkcijų, jį renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trijų) metų laikotarpiui iš Prezidento
pasiūlytų kandidatų.
20. Valdybą 3 (trijų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą
sudaro ne mažiau 3 (trys) nariai (įskaitant Prezidentą ir Viceprezidentą). Valdybos pirmininko
pareigas eina Asociacijos Prezidentas. Sprendimus Valdyba priima savo posėdžiuose, kurie
šaukiami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus. Posėdžius šaukia Valdybos
pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaipF1/2
Valdybos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma,
jei balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto vienodai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdyba už
savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.
Valdybos kompetencija:
1) priima sprendimus dėl Asociacijos narių priėmimo į Asociaciją ir pašalinimo iš Asociacijos;
2) tvirtina Asociacijos organizacinę struktūrą ir personalo pareigybes bei atlyginimo dydį;
3) priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų
nuostatus;
4) vykdo pajamų ir išlaidų sąmatos kontrolę;
5) priima sprendimus dėl Asociacijos įstojimo į tarptautines organizacijas ir išstojimo iš jų;
6) nustato disponavimo Asociacijos lėšomis tvarką, svarsto ir tvirtina metinį biudžetą;
7) priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės
apribojimų klausimais, nepažeisdamas LR Asociacijų įstatyme nustatytų veiklos apribojimų;
8) sudaro darbo grupes, komitetus specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;
9) priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų
nuostatus;
10) kuria Asociacijos simbolius ir nustato jų naudojimo tvarką.
21. Revizorius – vykdo Asociacijos veiklos kontrolę, jį 3 (trijų) metų laikotarpiui renka visuotinis
narių susirinkimas. Revizoriumi negali būti Asociacijos valdybos narys, Prezidentas ar
Viceprezidentas. Revizorius už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA

22. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
23. Prezidentas per 4 (keturis) mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių
susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

24. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
25. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams
elektroniniu paštu ir/arba registruotu paštu, ir/arba įteikiami pasirašytinai. Su visa informacija
nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
26. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama
Prezidento.
27. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA

28. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų
ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba,
vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

29. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

30. Asociacijos buveinė keičiama valdybos sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

31. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą
Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
32. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 2018 m. birželio 18 d. 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

Kontaktai

El.paštas: info@litna.lt

Lietuvos nutukimo asociacijos prezidentės tel. nr. +37062047545